Taking the TMZ tour

Mark S. Allen was taking the TMZ tour in Los Angeles.