cbs13headerlogo-1 SPORTS1140HeaderLogo gooddayheaderlogo (1)

Psychic Nancy Bradley's 2013 predictions

Ashley Williams was at Psychic Nancy Bradley's house getting her 2013 predictions.