webstationlogos3 KHTK-sports-1140_FINAL-social_125x35b

Psychic Nancy Bradley's 2013 predictions

Ashley Williams was at Psychic Nancy Bradley's house getting her 2013 predictions.